Προβλήματα με το svcutil στο Visual Studio 2008 beta 2

Προσπαθείτε να τρέξετε κάποια WCF service από το Orcas Beta 2 και παίρνετε το ακόλουθο σφάλμα κατά την εκτέλεση του test client

Unhandled Exception: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembl
y ‘svcutil, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a’ o
r one of its dependencies. Strong name validation failed. (Exception from HRESUL
T: 0x8013141A)
File name: ‘svcutil, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11
d50a3a’ —> System.Security.SecurityException: Strong name validation failed. (
Exception from HRESULT: 0x8013141A)
The Zone of the assembly that failed was:
MyComputer

Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι το εξής

(Visual Studio Command Prompt->) C:Program FilesMicrosoft SDKsWindowsV6.0ABin>sn -Vr svcutil.exe

Από εδώ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s